Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Er zijn verschillende soorten vergaderingen. De meest bekende zijn de raadsvergaderingen en de commissievergaderingen. Hieronder vindt u informatie over de vergaderingen van de raad.


Openbaar
Raadsvergaderingen en commissievergaderingen zijn openbare vergaderingen. Dit betekent dat de vergaderingen worden uitgezonden en dat u deze vergaderingen kunt bijwonen op de publieke tribune. U hoeft zich hiervoor niet aan te melden. De enige uitzondering is als er een besloten (deel van de) vergadering is. Hierbij mag geen publiek aanwezig zijn, dus het aanwezige publiek zal verzocht worden om de raadzaal te verlaten. Ook de uitzending zal bij besloten delen worden stop gezet.

De raadscommissies bespreken raadsvoorstellen en adviseren de raad om een voorstel als hamerstuk, één of twee termijnen te behandelen in de raadsvergadering.
De commissies zijn adviserend, maar nemen zelf geen besluiten.
Er zijn drie verschillende raadscommissies:

 • Ruimte
 • Samenleving
 • Planning en Control (P&C).

In raadsvergaderingen gaan raadsleden met elkaar in debat, maar ook kunnen zij het college vragen stellen over raadsvoorstellen. In de raadsvergadering worden de besluiten door de raad genomen. De burgemeester is de voorzitter van de vergadering.

Agendacommissie
De agendacommissie bestaat uit de fractievoorzitters van de gemeenteraad, de burgemeester, de gemeentesecretaris en de griffier. De leden van de Agendacommissie kiezen uit hun midden een voorzitter.
De vergaderingen van de Agendacommissie zijn openbaar, maar worden niet uitgezonden.
De taken en bevoegdheden van de Agendacommissie zijn:

 • Het plannen van de vergaderingen;
 • Het voorbereiden van de agenda’s van de raads- en commissievergaderingen;
 • Het bewaken van de procedures voor de aanlevering van de vergaderstukken op kwaliteit, tijdigheid en volledigheid;
 • Het evalueren van de raads- en commissievergaderingen.

Presidium
Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters, de voorzitter van de raad (de burgemeester) en de griffier. Het presidium vergadert over zaken die van algemeen belang zijn voor de gemeenteraad als geheel. Vergaderingen van het presidium zijn niet openbaar.

Het is mogelijk om de raads- en commissievergaderingen toe te spreken. Dit kan gaan over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook over een onderwerp waar u aandacht voor wilt vragen.


Op de agenda van raads- en commissievergaderingen is een agendapunt gereserveerd voor insprekers. Dit is vrij aan het begin van de vergadering. Spreekt u in over een onderwerp dat ook op de agenda staat, dan is het mogelijk dat de voorzitter van de vergadering voorstelt om het inspreken te verplaatsen zodat het aansluit bij dat agendapunt.


Wat zijn de regels om in te spreken?

 • U krijgt maximaal 5 minuten de tijd om in te spreken. Als er meer dan 6 aanmeldingen zijn voor een vergadering, kan deze spreektijd ingekort worden om de spreektijd evenredig te verdelen;
 • U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden bij de griffie. Via mail griffie@ooststellingwerf.nl of telefonisch via 14 0516. In uw aanmelding vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover u wilt inspreken.
 • U mag niet inspreken over;
  - een besluit waartegen nog een bezwaar-/beroepsprocedure loopt;
  - benoemingen, keuzes, voordrachten of aanbevelingen van personen;
  - als er een klacht ex. Artikel 9.1 van de Algemene wet Bestuursrecht kan of kon worden ingediend.


Na afloop van het inspreken kunnen leden van de vergadering vragen aan u stellen.


Inspreken is mogelijk tijdens de openbare vergadering, dit betekent dat u tijdens het inspreken gefilmd wordt en dat dit wordt uitgezonden.

Heeft u een vraag of verzoek aan de gemeenteraad of wilt u de gemeenteraad ergens over informeren, dan kan dit ook middels een brief aan de gemeenteraad.
Een brief aan de gemeenteraad kunt u als volgt adresseren:


De gemeenteraad van Ooststellingwerf
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde


U kunt ook mailen: griffie@ooststellingwerf.nl(zet in de onderwerp regel t.a.v. de gemeenteraad)

Informatie over hoe u raadslid kunt worden, vindt u hier: Hoe word ik raadslid? | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden

Gemeenteraadslid zijn is geen fulltime functie, maar een zogenaamde nevenfunctie. Daarom krijgen gemeenteraadsleden geen salaris, maar een vergoeding. De hoogte van de vergoeding wordt landelijk vastgesteld op basis van de gemeentegrootte. Meer informatie hierover vindt u hier: Wat krijgt een raadslid? | Nederlandse Vereniging voor Raadsleden